Cookies van ETT

Op deze pagina vindt u meer informatie over de doeleinden van gegevensbewerking, die wij op deze website gebruiken. Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

Het betreft hierbij cookies, unieke ID's en netwerk-gebaseerde identificatiemiddelen samen met andere informatie bijv. browsertype en informatie, taal, schermgrootte en overige ondersteunde technologieën. Deze kunnen op uw apparaat worden opgeslagen of worden gelezen om dat apparaat, telkens wanneer het verbinding maakt de website, te herkennen voor de leerdoeleinden.

U heeft uiteraard het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking echter maken wij u erop attent dat u gebruik van deze e-learning website dan niet mogelijk is.


The eTraining Company betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beheer van haar website, doch als er onverhoopt onjuistheden staan in de artikelen en andere zaken die op onze website worden vermeld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen. Dit is eveneens van toepassing voor de links op deze website die verwijzen naar de websites van derden, daar wij geen invloed hebben op de informatie die via deze websites wordt verstrekt.

 

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen specifieke voorwaarden van vermelde producten en diensten en de voor deze website geldende voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze website doorslaggevend.


Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat The eTraining Company zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan The eTraining Company niet instaan voor de volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

The eTraining Company bv verklaart dat de website en de inhoud op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. The eTraining Company bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. The eTraining Company bv kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechten en/of plichten die rusten op door derden aangeleverd tekst- en/of beeldmateriaal.

 

The eTraining Company beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland. The eTraining Company kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.


Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot eTravel Training en het logo van eTravel Training, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en inhoud van de trainingen, berusten uitsluitend bij The eTraining Company bv. The eTraining Company bv behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format, navigatiestructuur, lay-outtechnische aspecten en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen trainingen inclusief alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij The eTraining Company bv en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The eTraining Company bv is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, waaronder tevens wordt verstaan navigatie en techniek, te kopiëren, te printen, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

 

The eTraining Company bv heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van The eTraining Company, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. The eTraining Company bv heeft tevens het recht om ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal. The eTraining Company bv heeft het recht om toegang tot de website te weigeren en/of gebruikersaccounts inactief te stellen of te verwijderen.

 

Op alle transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder dossiernummer 27310784 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

 

E-learningplatform VisitBrabant

De teksten en beelden op dit e-learningplatform zijn van VisitBrabant en soms van anderen. Met die partijen heeft VisitBrabant afspraken gemaakt voor de plaatsing op het platform. Soms is dit niet mogelijk omdat één of meer rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten of de erfgenamen van de rechten niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald. Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door VisitBrabant gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen met info@visitbrabant.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en om welk materiaal het gaat. VisitBrabant zal vervolgens de bezwaren onderzoeken en je berichten.